„LARIS” Spółka akcyjna

ul. Poznańska 360

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 5372633106 REGON 364008896

KRS: 0000608956

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 200000 zł (opłacony w całości)