Opinie biegłych rewidentów

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok
„LARIS” Spółka Akcyjna w Ożarowie Mazowieckim

Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego


dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki:
„LARIS” Spółka Akcyjna
w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Poznańska 360

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Przeprowadziłem badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego „LARIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Poznańska 360 (zwane dalej LARIS SA) które zawiera:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.967.290,83 zł,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 141.868,84 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujący stan kapitału w kwocie 227.319,34 zł,
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 76.380,00 zł,
5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


Opinia o sprawozdaniu finansowym
Moim zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:
– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej LARIS SA na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.


Podstawa opinii
Badanie przeprowadziłem zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421 z późn. zm.). Moja odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.


Nienależność i etyka
Jestem niezależny od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniłem inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz Firma Audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważam, że dowody badania, które uzyskałem są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla mojej opinii.


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd LARIS SA jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Moim celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, że sprawozdanie finansowe, jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosuję zawodowy osąd i zachowuję zawodowy sceptycyzm, a także:
– identyfikuję i oceniam ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuję i przeprowadzam procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskuję dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla mojej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; uzyskuję zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
– oceniam odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych i powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
– wyciągam wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności, jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzę do wniosku, że istnienie istotna niepewność, wymagane jest ode mnie zwrócenie uwagi w moim sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikuję moją opinię. Moje wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
 oceniam ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.


Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku („Sprawozdanie z działalności”).


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Moja opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego moim obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub moją wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzę istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jestem zobowiązany poinformować o tym w moim sprawozdaniu z badania. Moim obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.


Opinia o sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, moim zdaniem, sprawozdanie z działalności LARIS SA.:
– zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym
Ponadto oświadczam, że w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas mojego badania oświadczam, że nie stwierdziłem w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Waldemar Czarnecki działający w imieniu Firmy Audytorskiej: KANCELARIA AUDYTORSKA Waldemar Czarnecki z siedzibą w Terespolu (21-550), ul. Wojska Polskiego nr 127A/4 wpisanej na listę Firm Audytorskich pod numerem 280 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Waldemar Czarnecki
kluczowy biegły rewident
nr w rejestrze 6791
Terespol, dnia 25 września 2020 roku.