Statut

„LARIS” SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Zawiązuje się spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. Stawająca jest założycielem Spółki.–
 2. Firma Spółki brzmi: „LARIS” SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać odpowiednika swej

nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Ożarów Mazowiecki.

§3

 1. Spółka może działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć na obszarze swojego działania oddziały, filie, przedstawicielstwa X’y i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 1. Przedmiot działalności

§5

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

PKD 68,20,Z – WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB

DZIERŻAWIONYMI.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:————–

 1. PKD 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I

FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH,

 • PKD 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA

POJAZDÓW SAMOCHODOWYH ,

 • PKD 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,—
 • PKD 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI

SAMOCHODOWYMI,

 • PKD 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY,
 • PKD 55 ZAKWATEROWANIE,
 • PKD 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM,
 • PKD 71,20,B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,
 • PKD 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA.
 1. Kapitał zakładowy

§ 6

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych

0/100) i dzieli się na 100 (słownie: sto) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100, po 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) każda akcja.

 • Przed zarejestrowaniem Spółki akcje opłacone będą całości.
 • Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego

Zgromadzenia.

 • Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

 • Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie

z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie.

§ 7

 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
 2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 3. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską,

akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spółki.

 • Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania

prawa głosu z akcji imiennej za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia.

 • Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje

zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

 • Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby

posiadanych akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie stanowi inaczej.

§8

 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę

(umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

 • Akcje mogą być umorzone celem i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału

akcyjnego, a także bez obniżania kapitału akcyjnego z czystego zysku.

 • Akcjonariusz, którego akcje umorzono, ma prawo do zwrotu kwoty stanowiącej

równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

 • Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,

która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§9

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§10

 1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie

uchwały.

 • Akcjonariusz zgłasza na piśmie zamiar zbycia lub zastawienia akcji Zarządowi Spółki,

określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy, a Zarząd niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Radzie Nadzorczej.

 • Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie akcji powinna wskazać innego nabywcę

spośród akcjonariuszy Spółki w terminie 30 dni od przedłożenia zgłoszenia Zarządowi. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę ustala Zarząd na podstawie wyceny sporządzonej przez powołanego przez Zarząd biegłego. Koszt wyceny pokrywa nabywca akcji.———————————————————————————– 4. Brak uchwały Rady Nadzorczej w terminie określonym w ust. 3 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.

 1. Władze Spółki

§ 11

Władzami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

A/ Walne Zgromadzenie
§12

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30

(trzydzieści) czerwca każdego roku.

 • Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny

wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 {jeden / dziesięć) część kapitału akcyjnego.

 • Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki, mieście Biała Podlaska,

Lublinie, Ożarowie Mazowieckim i Warszawie.

§ 13

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

 1. jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,-
 2. jeżeli pomimo złożenia wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących

co najmniej 1/10 (jeden / dziesięć) część kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jego złożenia.

§14

 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności

od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.

 • Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jeden / dziesięć)

część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§15

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie ustanawiają surowszych warunków, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 60% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu („Kworum7‚). Jeżeli dane Walne Zgromadzenie nie odbyło się z powodu braku Kworum („Pierwotne Walne Zgromadzenie”), wówczas Zarząd niezwłocznie zwoła następne Walne Zgromadzenie („Powtórne Walne Zgromadzenie”) z porządkiem obrad obejmującym punkty porządku obrad Pierwotnego Walnego Zgromadzenia. Powtórne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 30 (trzydzieści) dni po terminie Pierwotnego Walnego Zgromadzenia. Powtórne Walne Zgromadzenie może ważnie podjąć uchwały w sprawach postawionych w porządku obrad Pierwotnego Walnego Zgromadzenia. Postanowienia dotyczące kworum stosuje się odpowiednio. Jeżeli kolejne Walne Zgromadzenie nie odbyło się z powodu braku Kworum wówczas Zarząd niezwłocznie zwoła następne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym punkty porządku obrad Pierwotnego Walnego Zgromadzenia. Powtórne, kolejne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 30 (trzydzieści) dni po terminie Powtórnego Walnego Zgromadzenia. Powtórne, kolejne Walne Zgromadzenie może ważnie podjąć uchwały w sprawach postawionych w porządku obrad Pierwotnego Walnego Zgromadzenia, bez względu na procentowy udział w kapitale zakładowym akcjonariuszy biorących udział w Powtórnym, ostatnio zwołanym” Walnym Zgromadzeniu. Jeśli w porządku obrad Powtórnego Walnego Zgromadzenia umieszczone zostaną punkty, które nie znajdowały się w porządku obrad Pierwotnego Walnego Zgromadzenia, wówczas do podjęcia uchwał w

tych nowych sprawach wymagane będzie istnienie Kworum.

 • W zakresie uchwał dotyczących odwołania, zawieszania członków zarządu i/lub powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej postanowień ust. 1 w zakresie możliwości podjęcia uchwały bez względu na procentowy udział w kapitale zakładowym akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu nie stosuje się. Do podjęcia tych

uchwał wymagane jest zawsze kworum określone w ust 1.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego, bilansu oraz rachunku zysków i strat

za rok ubiegły, jak również kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

2/ podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat wysokości odpisów na kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, wysokość kwot na umorzenie akcji i wysokości

dywidendy,

3/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

zawiązaniu Spółki, sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,

4/ zmiany Statutu Spółki,

5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6/ uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Rady

Nadzorczej,

7/ określenie szczegółowych warunków umarzania akcji oraz nabywaniu własnych akcji,

8/ ustalanie wysokości terminów wpłat na akcje,

9/ ustalanie wysokości i terminów uiszczania dopłat wpłacanych przez akcjonariuszy w zamian

za uprzywilejowane akcje,

10/ podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki i przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

11/ rozwiązanie Spółki,

/12/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

13/ emisja obligacji lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych ,

14/ rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą,

^l^inne decyzje, które na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem decyzji wskazanych w statucie, które

przekazane zostały do kompetencji Rady Nadzorczej.

17/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

§17

Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Postanowień art. 393 pkt 4 nie stosuje się.

§18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

B/ Rada Nadzorcza

§19

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§20

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

 • Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności –

Wiceprzewodniczący.

 • Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch

członków Rady lub na wniosek Zarządu, w tych wypadkach posiedzenie winno się odbyć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.

Zawiadomienie o posiedzeniu może następować za pomocą listu poleconego lub na

wskazany przez członka rady Nadzorczej adres mailowy – wówczas przyjmuje się, że dniem zawiadomienia jest dzień potwierdzenia odczytania wiadomości.

 • W sprawach nagłych zawiadomienie o posiedzeniu może następować z trzydniowym uprzedzeniem za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-

§22

 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich

obecnych członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego rady nadzorczej.

 • Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy

wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 • Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

§23      ‚

 1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do stałego indywidualnego

wykonywania czynności nadzorczych, a także do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

 • Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub nadzoru ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-

§ 24

 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich

gałęziach przedsiębiorstwa.

 • Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a/ badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno

co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b/ badanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia

strat,

c/ składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego wyników

powyższego badania,

d/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

e/ opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,

f/ wyrażanie zgody dla Zarządu w przypadkach określonych w Statucie.

§25

 1. W sporach i umowach z Zarządem Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
 2. Do podpisywania umów i wykonywania innych czynności z zakresu reprezentacji Rada

Nadzorcza deleguje uchwałą jednego ze swoich członków.

C/ Zarząd

Zarząd składa się z 1 (jeden) do 5 (pięć) członków powoływanych na wspólną kadencję

y przez Radę Nadzorczą.

3<     2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 • „^ Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§27

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.

 1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i

majątkiem,

 • Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony

jest Prezes zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.———————————– —

 • Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących

czynności:

 • zawieranie umów i zaciąganie innych zobowiązań w zakresie nabywania środków

trwałych o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

 • nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach o wartości przekraczającej

kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

 • nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości,

 • zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa

użytkowania,

 • zawieranie przez Spółkę umów, a także zaciąganie innych zobowiązań, jeżeli wartość

przedmiotu umowy przewyższa kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

 • udzielanie przez Spółkę gwarancji i pożyczek,
 • zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz ustanawianie związanych z nimi

zabezpieczeń,

Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

 • Rachunkowość Spółki

§28

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem zawiązania Spółki i kończy 31 grudnia 2016

roku.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.-

§30

 1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 2. kapitał zapasowy tworzony z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne

Zgromadzenie, nie niżej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego; odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie wielkości równej 1/3 (jeden/trzy) kapitału akcyjnego,

 • kapitały rezerwowe, których zasady tworzenia, przeznaczenia, wykorzystywania i likwidacji

określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

 • Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy na

warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

 • Postanowienia końcowe

§31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu

spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano ze 100 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, łączna liczba ważnych głosów 100, za uchwałą oddano 100 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności i pełnomocnictwa.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Piotra Mariusza Szafrańskiego, syna Stanisława i Henryki, PESEL: 76081502894, zamieszkałego przy ulicy Onyksowej numer 11 m. 16, 20-582 Lublin, legitymującego się dowodem osobistym serii AVG numer 754063 wydanego z terminem ważności do dnia 19 lipca 2022 roku, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego. Piotr Mariusz Szafrański zapewnił, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

Pobrano przelewem      Pole tekstowe: 500 00 złPole tekstowe: 115.0	zł
615.0	zł
taksy notarialnej w/g § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca

2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku,

poz. 1796 ze zmianami)

\ podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji w/g art 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku tekst jednolity Dz.U z 2016 roku, poz.

710 ze zmianami) Razem

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.- —

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 1287/2017

Wypis ten wydano dla Spółki.—.

Pobrano gotówką:— :

taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237)——————— 60,00 zł

podatku od towarów i usług VAT (23%), na art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity z dnia29 lipca 2011 roku,

Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zmianami)———————————— 13,80 zł

Lublin, dnia 30 marca 2017 roku.